2011-02-07

Businesscard of Jin-Yi-Ji-Yan

My Studio is going into operation today. May success follow me.
Jin-Yi-Ji-Yan , Fighting !!
jy_card